برخی از مجموعه کتب آرجام

کتاب بانک آماری آهن و فولاد کشو 1389

کتاب بانک آماری آهن و فولاد آسیا 1390

کتاب بانک آماری آهن و فولاد کشور 1389

کتاب بانک آماری آهن و فولاد تهران 1387

کتاب بانک آماری آهن و فولاد جنوب شرقی 1387

کتاب بانک آماری آهن و فولاد اصفهان 1386

کتاب بانک آماری آهن و فولاد اصفهان جلد 2 1386

کتاب بانک آماری آهن و فولاد استان های غربی 1386

کتاب بانک آماری آهن و فولاد شادآباد تهران 1382

کتاب بانک آماری آهن و فولاد آذربایجان 1386

کتاب بانک آماری تخصصی ورق 1387

کتاب بانک آماری آهن و فولاد خوزستان 1386

کتاب فولادی همراه سی دی

مجموعه کتاب های این واحد از شروع تا به امروز